Turystyka Wiadomości branżowe

Uwolnij si? od pracy w wakacje

Ka?dy z nas potrzebuje odpoczynku, ale niestety wiele osób odk?ada urlop lub zabiera prac? ze sob? nawet na wakacje. Wed?ug ekspertów monsterpolska.pl nale?y pami?ta?, ?e relaks mo?e pozytywnie wp?yn?? nie tylko na wyniki zawodowe, ale

Ka?dy z nas potrzebuje odpoczynku, ale niestety wiele osób odk?ada urlop lub zabiera prac? ze sob? nawet na wakacje. Wed?ug ekspertów monsterpolska.pl nale?y pami?ta?, ?e relaks mo?e pozytywnie wp?yn?? nie tylko na wyniki zawodowe, ale równie? na ?ycie rodzinne.

Wakacje wa?ne jak sen

Odpoczynek od pracy jest tak samo wa?ny jak dobry sen. Bezsenna noc ma negatywny wp?yw na koncentracj? i samopoczucie. Podobnie brak czasu wolnego i rozrywki mo?e spowodowa? problemy z efektywno?ci? w pracy. Ponadto, zbyt d?ugi okres pracy bez nale?ytej przerwy sprawia, ?e organizm jest bardziej podatny na choroby. Przepracowane osoby s? bardziej krytyczne i mniej przyjacielskie.

Twoje zm?czenie udziela si? wszystkim

Pracoholicy uwa?aj?, ?e fakt, i? przek?adaj? wakacje, mo?e wp?yn?? pozytywnie na ich wyniki, a tak?e b?dzie mia? dobry wp?yw na zespó?.  Rzeczywisto?? jest jednak inna. Wspó?pracownicy musz? radzi? sobie ze z?ym nastrojem i uszczypliwo?ci? osoby stroni?cej od odpoczynku.

„Zm?czony pracownik jest nieefektywny. Istnieje wi?ksze ryzyko pope?nienia przez niego b??du. Odpoczynek od spraw zawodowych przynajmniej raz w roku jest bardzo wa?ny nie tylko dla zdrowia, ale tak?e dla kariery. B?d?c na wakacjach mo?na odpocz?? od codziennych stresów i zdystansowa? si? od niektórych spraw zwi?zanych z prac?” – mówi Ma?gorzata Majewska ekspert monsterpolska.pl.  

Telefon zostaw w domu

Wiele osób uwa?a, ?e tylko oni potrafi? wykona? zadania perfekcyjnie. Nie s? w stanie rozsta? si? z firmow? komórk? i laptopem. Odbieranie telefonu s?u?bowego na wakacjach przerywa odpoczynek i powoduje, ?e pracownik wraca my?lami do biura i nie ma mo?liwo?ci w pe?ni si? zrelaksowa?.

Nale?y pami?ta?, ?e niektóre sprawy mo?na wykona? z wyprzedzeniem, inne przekaza? wspó?pracownikom lub podw?adnym. Pozosta?e natomiast mog? poczeka? kilka dni na powrót z urlopu” – radzi ekspert monsterpolska.pl

A to już wiesz?  Nadmorski kurort poza sezonem

Czas w gronie najbli?szych

Najlepszym sposobem na relaks jest sp?dzenie czasu z rodzin?. Wiele osób w ci?gu roku po?wi?ca si? g?ównie my?lom o sprawach zawodowych, nie skupiaj?c si? na ?yciu domowym. Urlop to idealny czas na sp?dzenie mi?ych chwil z najbli?szymi.

www.monsterpolska.pl

Informacje dodatkowe:

monsterpolska.pl (Monster Worldwide Polska Sp. z o.o.) to cz??? najwi?kszego na ?wiecie serwisu kariery monster.com. W Polsce firma jest obecna ju? od 1999 roku, wcze?niej jako jobpilot.pl.  Celem monsterpolska.pl jest u?atwienie kontaktu pomi?dzy pr??nie rozwijaj?cymi si? firmami a profesjonalistami. Pracobiorcom, serwis monsterpolska.pl oferuje mo?liwo?ci rozwoju i kierowania swoj? karier? zawodow?. Pracodawcom u?atwia poszukiwanie wykwalifikowanych kandydatów. Jest to mo?liwie dzi?ki nowoczesnym technologiom i innowacyjnym us?ugom, usprawniaj?cym proces rekrutacji.

 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy