Turystyka Wiadomości branżowe

Sam organizujesz wyjazd wakacyjny ? mo?esz zaoszcz?dzi?

Nienajlepsza pogoda w Polsce powoduje, ?e wiele osób zmienia wakacyjne plany i decyduje si? na wyjazd za granic?. Jednak fakt, ?e w ostatnim czasie upad?y a? trzy biura podró?y  mobilizuje do tego, aby samodzielnie zorganizowa?

Nienajlepsza pogoda w Polsce powoduje, ?e wiele osób zmienia wakacyjne plany i decyduje si? na wyjazd za granic?. Jednak fakt, ?e w ostatnim czasie upad?y a? trzy biura podró?y  mobilizuje do tego, aby samodzielnie zorganizowa? swoje wakacje. Expander podpowiada jak mo?na obni?y? koszt takiego wyjazdu nawet o kilkaset z?otych.

Gdy po raz pierwszy organizujemy wyjazd samodzielnie zdajemy sobie spraw?, ?e waluta b?dzie nam potrzeba nie tylko na drobne wydatki. W takim przypadku wi?kszo?? p?atno?ci (np. za hotel, wy?ywienie) b?dziemy ponosi? w?a?nie w walucie. Aby wyjazd by? tani musimy wi?c znale?? sposób na zakup waluty po atrakcyjnym kursie.

Teoretycznie problem ten rozwi?zuje znalezienie kantoru, który posiada atrakcyjne kursy. W praktyce okazuje si? jednak, ?e cz??? wydatków (np. rezerwacja pokoju w hotelu, wynajem samochodu) trzeba op?aci? kart? p?atnicz?. W takim przypadku przeliczenia walutowego dokonuje jednak bank. Kursy stosowane przez banki zwykle nie nale?? jednak do najni?szych i mog? istotnie podnie?? koszt wyjazdu.

Konto walutowe

Istnieje jednak sposób na op?acenie opisanych wydatków z pomini?ciem bankowych kursów. Wystarczy otworzy? sobie rachunek w walucie obcej i wyrobi? do niego kart?. Wtedy walut? mo?emy kupi? tam, gdzie jest tania. Pó?niej wp?acamy j? na konto walutowe i p?acimy kart? do tego rachunku. W ten sposób mo?emy zaoszcz?dzi? nawet 200 z? przy wydatkach rz?du 1 200 euro.

Karta ze wzrostem cz??ci wydatków

Innym sposobem na obni?enie kosztów wakacyjnego wyjazdu mo?e by? korzystanie z karty banku, który zwraca klientom cz??? p?atno?ci ni? dokonanych. W ten sposób mo?emy odzyska? od 0,5% do nawet 5% wydanych pieni?dzy. Ta najwy?sza warto?? (5%), wyp?acana przez Alior Sync, dotyczy jednak jedynie p?atno?ci dokonanych w Internecie. Warto wi?c wykorzysta? kart? tego banku do op?acenia biletów lotniczych czy rezerwacji hotelu. W innych bankach zwrot jest ni?szy, ale dotyczy tak?e zwyk?ych p?atno?ci. Korzystaj?c z tego typu ofert nale?y jednak zwraca? uwag? na ograniczenia maksymalnej kwoty zwrotu. W cz??ci banków wynosz? one jedynie 50 z? miesi?cznie.

A to już wiesz?  Aplikacje mobilne wkrótce napędzą ruch w turystyce

Karta preferowana przez linie lotnicze

Ta?sze loty mo?e nam zapewni? równie? korzystanie z karty preferowanej przez linie lotnicze. Dla przyk?adu je?li zamierzamy korzysta? linii Ryanair to warto zaopatrzy? si? w kart? przedp?acon? (pre-paid) MasterCard. Taka karta zwalnia bowiem z op?aty administracyjnej wynosz?cej 6 euro od osoby za lot. W przypadku 4-osobowej rodziny mo?na wi?c w ten sposób zaoszcz?dzi? 48 euro, czyli ok. 200 z?.

Podobnie sytuacja wygl?da w przypadku innych przewo?ników. Dokonuj?c p?atno?ci za lot liniami Wizz Air warto skorzysta? z karty kredytowej Citibank Wizz Air. Dzi?ki niej 4-osobowa rodzina mo?e zaoszcz?dzi? nawet 288 z?. Zni?ki na bilety LOTu mog? otrzyma? natomiast posiadacze karty kredytowej Citibank-LOT. W przypadku tego rodzaju kart typu Silver i Gold rabat wynosi 3%, a dla kart Platinum – 5%.

??cz?c zni?ki na loty ze zwrotami otrzymanymi za inne wydatki lub korzy?ciami z atrakcyjnego kursu mo?emy zaoszcz?dzi? nawet kilkaset z?otych. Warto wi?c po?wi?ci? nieco czasu na odpowiednie zaplanowanie tego w jaki sposób p?aci?, aby maksymalnie obni?y? cen?.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy